Aangeenbrug schilders
Aangeenbrug schilders
  • © 2022 Contact 0

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ten behoeve van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Aangeenbrug Onderhoud en Schilders
Opdrachtgever: Degene met wie Aangeenbrug Onderhoud en Schilders in de hoedanigheid van consument of in de hoedanigheid van ondernemer een overeenkomst tot aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie Aangeenbrug Onderhoud en Schilders een offerte heeft uitgebracht;
Dagen: alle kalenderdagen
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Ondernemer: een niet consument
Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs

2. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle offertes van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.

2.2 De offertes van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven is Aangeenbrug Onderhoud en Schilders slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

2.3 Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Aangeenbrug Onderhoud en Schilders daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aangeenbrug Onderhoud en Schilders anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht Aangeenbrug Onderhoud en Schilders niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

3. Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 De Opdrachtgever is gehouden Aangeenbrug Onderhoud en Schilders tijdig alle informatie te verstrekken, welke Aangeenbrug Onderhoud en Schilders naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij Aangeenbrug Onderhoud en Schilders mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Aangeenbrug Onderhoud en Schilders verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.2 De opdrachtgever zorgt er voor dat Aangeenbrug Onderhoud en Schilders tijdig kan beschikken:

- over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);
- over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;
- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

3.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aangeenbrug Onderhoud en Schilders zijn verstrekt heeft Aangeenbrug Onderhoud en Schilders het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten - volgens de gebruikelijke tarieven van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders - bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.5 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met Aangeenbrug Onderhoud en Schilders overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Aangeenbrug Onderhoud en Schilders zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Aangeenbrug Onderhoud en Schilders het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Aangeenbrug Onderhoud en Schilders de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4 Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

4.5 Aangeenbrug Onderhoud en Schilders wordt verondersteld bekend te zijn met de voor de uitvoering van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

4.6 Aangeenbrug Onderhoud en Schilders is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover de Aangeenbrug Onderhoud en Schilders deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

5. Wijzigingen en meer/minderwerk

5.1 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Aangeenbrug Onderhoud en Schilders, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Aangeenbrug Onderhoud en Schilders worden gemeld, vóórdat Aangeenbrug Onderhoud en Schilders een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Aangeenbrug Onderhoud en Schilders en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Aangeenbrug Onderhoud en Schilders deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Aangeenbrug Onderhoud en Schilders gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Aangeenbrug Onderhoud en Schilders is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.2 Indien Aangeenbrug Onderhoud en Schilders de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Aangeenbrug Onderhoud en Schilders te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met Aangeenbrug Onderhoud en Schilders gesloten overeenkomst.

5.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Aangeenbrug Onderhoud en Schilders is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.

5.4 Indien Aangeenbrug Onderhoud en Schilders voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Aangeenbrug Onderhoud en Schilders zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

5.5 Indien de opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Aangeenbrug Onderhoud en Schilders te voldoen.

6. Termijnen, levering en levertijd.

6.1 De door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn
nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

6.2 Indien buiten de in artikel 4 bedoelde gevallen de uitvoering van overeenkomst door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Aangeenbrug Onderhoud en Schilders de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.

6.3 Indien enige door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders opgegeven termijn wordt overschreden, is Aangeenbrug Onderhoud en Schilders ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Aangeenbrug Onderhoud en Schilders schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Aangeenbrug Onderhoud en Schilders een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

7. Prijzen en tarieven

7.1 Tenzij de opdrachtgever consument is, zijn de door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

7.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

7.3 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.4 Bij regie kan en richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen en/of overige kosten.

7.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken zullen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.

7.6 Aangeenbrug Onderhoud en Schilders heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever een consument is, is heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders wordt gewenst binnen 3 maanden na datum sluiten overeenkomst.

7.7 Elke opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10% gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, indien de bevoegdheid tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.

7.8 Aangeenbrug Onderhoud en Schilders zal de opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. Aangeenbrug Onderhoud en Schilders zal daarbij de omvang van, en de datum waarop, de prijsverhoging zal ingaan, vermelden.

7.9 Indien de opdrachtgever/ondernemer of de opdrachtgever consument 3 maanden na datum sluiten overeenkomst de door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders kenbaar gemaakte verhoging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10% niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst te ontbinden tegen de in de kennisgeving van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

8. Overmacht

8.1 In geval van blijvende overmacht is Aangeenbrug Onderhoud en Schilders gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Aangeenbrug Onderhoud en Schilders is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

8.2 In geval van tijdelijke overmacht is Aangeenbrug Onderhoud en Schilders gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders uitgevoerde deel van de overeenkomst.

8.3 Indien Aangeenbrug Onderhoud en Schilders bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Aangeenbrug Onderhoud en Schilders bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

9. Betaling en zekerheid

9.1 Betaling door de opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op de door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders op de voorzijde aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever/ondernemer, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 Bezwaren tegen door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders/ondernemer aan opdrachtgever verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.

9.3 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de hoedanigheid van opdrachtgever/consument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in de hoedanigheid van opdrachtgever/ondernemer, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

9.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk verschuldigd onverminderd de aan Aangeenbrug Onderhoud en Schilders overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

10. Reclames/klachten

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Aangeenbrug Onderhoud en Schilders. Deze termijn van 14 dagen na ontdekking wordt voor de opdrachtgever/consument verlengd tot 2 kalendermaanden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Aangeenbrug Onderhoud en Schilders in staat is adequaat te reageren.

10.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders geven de opdrachtgever/ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders op te schorten.

10.3 Indien Aangeenbrug Onderhoud en Schilders een klacht gegrond acht, is Aangeenbrug Onderhoud en Schilders gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

10.4 Opdrachtgever/ondernemer is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Aangeenbrug Onderhoud en Schilders de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan Aangeenbrug Onderhoud en Schilders kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 12 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van en dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Aangeenbrug Onderhoud en Schilders is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders.

11.2 Aangeenbrug Onderhoud en Schilders is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever/ondernemer (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders.

11.3 Aangeenbrug Onderhoud en Schilders is jegens de opdrachtgever/ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders.

11.4 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Aangeenbrug Onderhoud en Schilders enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 2.500,= (zegge: vijfduizend euro). Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

11.5 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan opdrachtgever is gefactureerd dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

11.6 De opdrachtgever vrijwaart Aangeenbrug Onderhoud en Schilders voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Aangeenbrug Onderhoud en Schilders uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

12. Opschorting en ontbinding

12.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Aangeenbrug Onderhoud en Schilders niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Aangeenbrug Onderhoud en Schilders gerechtigd – onverminderd alle overige aan Aangeenbrug Onderhoud en Schilders toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Aangeenbrug Onderhoud en Schilders is nagekomen.

12.2 Aangeenbrug Onderhoud en Schilders heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

- sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 7 van deze algemene bepalingen;
- aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
- de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

13. Overige bepalingen

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Aangeenbrug Onderhoud en Schilders en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Aangeenbrug Onderhoud en Schilders en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van Aangeenbrug Onderhoud en Schilders gelegen is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Opgemaakt door DAS Juridisch Advies